Scholarship ProgramScholarship Program

มูลนิธิหัวใจเบิกบาน ต้องการสนับสนุนให้เด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้สามารถดำเนินตามรอยความฝันของตนเอง ได้เรียนในสิ่งที่ตนเองอยากเรียนและเรียนได้ดี ไม่ว่าจะอยากเป็นวิศวกร นายแพทย์ ครู หรืออาชีพอื่นๆ ได้อย่างที่มุ่งหวัง โดยมูลนิธิหัวใจเบิกบาน คัดเลือกเด็กที่เรียนดี และมีความประพฤติดี เข้าโครงการและติดตามการเรียนของผู้รับทุนอย่างใกล้ชิดตลอดการให้ทุน

เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ให้ทุนการศึกษาปริญญาตรีแก่เด็ก มูลนิธิฯ ได้ตั้งชื่อแต่ละทุนตามผู้บริจาคทุน ซึ่งปัจจุบัน มีทุนที่ได้รับความสนับสนุน ดังนี้

1. "DatoMazlan Scholarship"
2. "Murjani Scholarship"
3. "Toranavikrai Scholarship"
4. "Dr. PramoteRattakul Scholarship"
5. "SukonratBhurivatana Scholarship"

และทางมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขยายการให้ทุนระดับปริญญาตรีนี้ออกไปให้ได้มากที่สุด รวมทั้งคาดหวังอย่างแรงกล้าว่า การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนี้ จะเป็นตัวจุดประกายให้เด็กๆ ที่ได้รับทุนนี้ ส่งต่อความดีจากการให้ต่อเนื่องต่อไป จากรุ่นสู่รุ่น อย่างไม่มีที่สิ้นสุด