Help in EducationHelp in Education

มูลนิธิหัวใจเบิกบาน เชื่อมั่นว่า รากฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาให้เยาวชนไทยสามารถเติบใหญ่ขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนั้นคือการศึกษา เพราะการศึกษานั้นจะสามารถต่อยอดให้เยาวชนสามารถที่จะคิดเป็น รู้จักคำว่าเรียนรู้ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักยภาพด้วยตนเอง

การช่วยเหลือด้านการศึกษาของมูลนิธิหัวใจเบิกบาน ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว เรายังมุ่งสอน และให้ความรู้แก่เด็กๆ ในด้านของการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วย โดยการยกเอาคำสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง รวมทั้งสอนให้รู้ถึงเรื่องการทำธุรกิจขั้นพื้นฐานง่ายๆ ผ่านการเลี้ยงไก่ ปลูกผัก แล้วนำกลับมาขายคืนให้โรงเรียน เป็นต้น

มูลนิธิหัวใจเบิกบาน เล็งเห็นว่า การให้การศึกษาทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนควบคู่กันไปนั้น จะเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กสามารถรับมือกับการดำเนินชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และเป็นความรู้ที่จะติดตัวเยาวชนไปต่อเนื่องไปอย่างยั่งยืนจนเติบใหญ่ขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไทย