Food For Thought ProgramFood For Thought

สิ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการศึกษา คือการที่เยาวชนมีร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะเรียนรู้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งอาหารซึ่งมีโภชนาการที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่มูลนิธิหัวใจเบิกบานให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการศึกษาด้วย ซึ่งมูลนิธิหัวใจเบิกบาน ได้จัดให้มีโครงการขึ้น 2 โครงการ ภายใต้แนวความคิด Food for Thought นี้ คือ

• โครงการพัฒนาอาหารกลางวัน
มูลนิธิหัวใจเบิกบาน วางรากฐานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการฝึกให้เด็กได้รับผิดชอบในการเลี้ยงไก่ เก็บไข่ ปลูกผัก เพื่อนำเอาวัตถุดิบสดใหม่เหล่านี้มาประกอบเป็นอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน

• โครงการผลไม้
เด็กๆ ส่วนมากในโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอยู่นั้น มีฐานะยากจน ไม่ค่อยได้รับวิตามินจากการรับประทานผลไม้ โครงการนี้ เป็นการจัดสรรทุนเพื่อซื้อผลไม้ให้เด็กได้รับประทานที่โรงเรียน