About

วรจรรย์ เที่ยงธรรม

About

มูลนิธิหัวใจเบิกบาน Happy Heart Foundation

ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฏาคม 2556 โดย คุณวรจรรย์ เที่ยงธรรม
หลังจากการดำเนินงาน ภายใต้ชื่อ "The Happy Heart Group" มาเป็นเวลา 4 ปี

โรงเรียนที่มูลนิธิหัวใจเบิกบานให้การสนับสนุน
- โรงเรียนราษฎร์พัฒนา จังหวัดเชียงราย
- โรงเรียนบ้านเนินพยอม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนบ้านเขาแดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนบ้านใหม่สันติ แม่สลองนอก จังหวัดเชียงราย


ความหมายของคำว่า "หัวใจเบิกบาน"

จากผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการมูลนิธิฯ นั้นคือ
"ทำบุญแล้วทำให้หัวใจเบิกบาน มีความสุขกับการให้โดยไม่หวังผล จะมีความรู้สึกว่าหัวใจมันเบิกบาน
เป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้เลย"
วรจรรย์ เที่ยงธรรม